Powstanie spółdzielni socjalnej „A PRIORI”

Fundacja RAS była współzałożycielem Spółdzielni Socjalnej „A PRIORI”, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000514707.