Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo i ich rodzin w gminie Chlewiska

Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w okresie od 1 października do 30 listopada 2013r. pt.:

„Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo i ich rodzin w gminie Chlewiska”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach projektu „Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu

w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających”